Vedtægter

§ 1. Foreningens navn og adresse:
Foreningens navn er Langholt Sports Klub (LSK), stiftet den 01.05.2009. Foreningen er hjemmehørende i Langholt, Aalborg kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid siddende formands adresse.

§ 2. Formål:
Foreningens formål er at fremme interessen for idræt og være med til at skabe rammer om lokalt, socialt samvær og på et demokratisk grundlag medvirke til den lokale enhed ved at dyrke aktiviteter, hvor både unge og ældre kan deltage. Foreningen skal først og fremmest satse på bredden, men samtidig skal foreningen søge at tilfredsstille den enkeltes sportslige ambitioner. Det er ikke foreningens formål at fremme eliteidræt udover det naturlige niveau, der til enhver tid er hos målgruppen.

§ 3. Foreningens aktiviteter:
Foreningen har badminton, fodbold, håndbold på programmet.  Nye idrætsgrene kan igangsættes midlertidig, såfremt disse godkendes af bestyrelsen. På førstkommende generalforsamling besluttes det så, om der er tilstrækkelig interesse for idrætsgrenen i Langholt, og om det er praktisk og økonomisk gennemførligt.

§ 4. Medlemsorganisationer:
Foreningen er medlem af SIFA, DIF, DGI samt de enkelte specialforbund og undergivet disse forbunds love og bestemmelser.

§ 5. Bestyrelse:
stk. 1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til, at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen består af 1 formand og yderligere 4 bestyrelsesmedlemmer. Alle idrætsgrene har ret til, at være repræsenteret i bestyrelsen med èt bestyrelsesmedlem..
stk. 2.Generalforsamlingen vælger i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen, og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen. Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge.
stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde , der ikke er forudset i lovene, handler bestyrelsen under ansvar for generalforsamlingen..
stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær..
stk. 5. Der vælges 2 bilagskontrollanter for 2 år ad gangen. De afgår skiftevis hvert år. Derudover vælges en suppleant for 1 år ad gangen..
stk. 6. Bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende
stk. 7. Formanden er pligtig til, at holde de enkelte udvalg orienteret om spørgsmål, der vedrører det pågældende udvalg, samt spørgsmål af generel betydning for foreningen som helhed.
stk. 8. Alle udvalg , der sorterer under bestyrelsen, aflægger beretning til denne.

stk. 9. Afdelingerne bør benytte lokale bank- og sparekasseforbindelser.

 

§ 6. Udvalg:
stk. 1. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige udvalg. Der skal altid nedsættes et økonomiudvalg. Formanden for udvalget skal være medlem af bestyrelsen. Udvalgene konstituerer i øvrigt sig selv og søger selv besættelse af poster.

stk. 2. Økonomiudvalget modtager kontingentet og foretager sædvanlige ind- og udbetalinger og er pligtig til på anfordring at forevise regnskab for bestyrelsen og at udføre og fremlægge årsregnskabet for denne mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling. økonomiudvalget refererer direkte til bestyrelsen..
stk. 3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem for betaling af kontingent.
stk. 4. Udvalg kan kun nedlægges ved stemmeflertal på næste ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§ 7. Medlemmer :
stk. 1.Både aktive og passive kan optages som medlemmer. Såfremt de ikke er udelukket i henhold til de i § 4 nævnte forbunds til enhver tid gældende love. Et Passivt medlemskab opnås automatisk af forældre til medlemmer under 14 år, et udvalgsmedlem eller et medlem af bestyrelsen og tildeles én stemme.
stk. 2. Udmeldelse og klubskifte sker i henhold til de enkelte specialforbunds love og regler.
stk. 3. Et medlem, der er i restance med kontingent i mere end 3 måneder, kan bestyrelsen ekskludere med 8 dages varsel. Eksklusionen gælder alle idrætsgrene i LSK.
stk. 4. Ingen, der er ekskluderet som følge af restance, kan optages påny, før restancen er betalt. Økonomiudvalget skal omgående underrette bestyrelsen, når restancen er betalt.
stk. 5. Bestyrelsen kan ekskludere en person fra foreningens virke, når særlige forhold fra personens side giver anledning dertil. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have lejlighed til at fremføre sit forsvar.
stk. 6. En person, der er ekskluderet i henhold til § 7, stk. 5, kan kun genoptages ved beslutning af bestyrelsen.

§ 8 Generalforsamling:
stk. 1. Foreningens generalforsamling er Langholt Sports Klubs højeste myndighed.
stk. 2. Generalforsamlingen afholdes i perioden fra 1. marts til 1. maj, hvor bestyrelsen fremlægger det reviderede, godkendte regnskab til orientering.
stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalavis eller lokalt dagblad.
stk. 4. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Dersom der skal forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen og generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal
stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer fremsætter begæring derom med nøjagtig oplysning om de emner der ønskes behandlet. Begæringen indgives til formanden.
stk. 6. På generalforsamlingen kan kun tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen og ændringsforslag hertil.
stk. 7. Vedtægtsændringer kan kun gyldigt vedtages, dersom mindst 2/3 af de fremmødte stemme-berettigede stemmer herfor, og efter at forslaget har været specifikt optaget på dagsordenen med fremhævelse af krav om særlig majoritet for vedtagelse. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest. 1 februar.
stk. 8. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i nærværende love. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt dette forlanges af blot et enkelt medlem.
stk. 9. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være hovedbestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
stk. 10. Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt.
stk. 11. Alle medlemmer over 14 år har stemmeret på generalforsamlingen og har én stemme. Medlemmer over 18 år er valgbare til bestyrelsen.
stk. 12. Protokollen vedrørende generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden.

§ 9. Økonomiske begrænsninger:
Formanden tegner foreningen ved sin underskrift. Særlige økonomiske dispositioner kræver underskrift af den samlede bestyrelse , dog bortset fra økonomiske dispositioner på baggrund af bevillinger fra Aalborg kommune eller andre. Ved køb og salg af fast ejendom og andre væsentlige økonomiske dispositioner, som ikke vedrører den daglige drift, kræves den samlede bestyrelses underskrifter. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

§ 10. Regnskabsår:
stk. 1. Foreningen har kalenderåret som regnskabsår. bestyrelsen forelægger hvert år i oktober/november måneder foreningens budget for det kommende regnskabsår over for udvalgene.
stk. 2.Klubbens årlige regnskab revideres af et statsautoriseret eller registreret revisionsselskab. Det valgte revisionsselskab vælges på den årlige generalforsamling.

§ 11. Opløsning:
Bestemmelser om Langholt Sports Klubs opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler og alt dens materiel anvendes til sportens fremme i Langholt.

Vedtægterne er vedtaget på LSK’s stiftende generalforsamling den 29. april 2009.